Nieuws

Schepencollege gooit masterplan voor recreatie op de Keperenberg in de prullenmand

Nele en Reindert op Keperenberg

Door een vergunningsaanvraag goed te keuren voor een permanente tentconstructie aan de tennisclub in Itterbeek, gooit het schepencollege het masterplan Keperenberg in de prullenmand. De constructie zal het onmogelijk maken om het beoogde multifunctionele recreatiegebouw op de geplande locatie te bouwen. De verbindende visie voor de site, door de gemeenteraad goedgekeurd en tot stand gekomen na een participatietraject, zakt zo in elkaar. Andere verenigingen en gebruikers blijven nog maar eens in de kou staan. 

Het college gaat hiermee in tegen de beslissing van de gemeenteraad die het masterplan Keperenberg goedkeurde. De tentconstructie staat immers haaks op de voorziene inplantingen en de kernideeën van het masterplan (nog steeds te bekijken op de gemeentelijke website): deelgebruik van de ruimtes, herstel van het uitzicht op de vallei, een centraal ontmoetingsplein,…  Er bestaat ook geen door de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst met de gemeente die zo’n constructie op gemeentelijke grond zou toelaten.  

Masterplan Keperenberg

Het advies van de eigen diensten op deze aanvraag was dan ook negatief. De permanente stalen tentconstructie zal een hoogte hebben van 12m, wat 2m hoger is dan de opblaasbare constructie die er nu enkel tijdens de wintermaanden staat. Door de helling van het terrein en de omgeving zal deze constructie een enorme landschappelijke impact hebben en, zonder enige architecturale waarde, van zeer ver te zien zijn. Het project is dan ook niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.  

De masterplanstudies voor de site hebben de gemeente al honderdduizenden euro’s gekost die nu weggesmeten geld blijken. Niet in het minst omdat het huidige bestuur het nodig vond om de oefening uit 2017 nog eens opnieuw te maken en dan maar een schadevergoeding te betalen aan de vorige ontwerpers. Er lag toen nochtans een intelligent plan klaar met een zeer groot draagvlak bij alle gebruikers in Itterbeek. Had men toen doorgepakt, stond het recreatiegebouw er vandaag al voor dezelfde prijs die men nu zal moeten betalen voor enkel een sporthal. En dat met méér overdekte tennisterreinen, een 2e zwembad én een beperkter ruimtegebruik en hoogte dankzij een intelligente inplanting in de helling (zie afbeelding hiernaast).  

Keperenberg Oorspronkelijke Plan

Het schepencollege toont met deze beslissing aan dat het niet vies is van enig favoritisme en op vraag van één club het vele werk en de waardevolle plannen zonder schroom naast zich neer legt. Denk Dilbeek begrijpt dat de club vooruit wil en niet langer wenst te wachten op het talmende gemeentebestuur, maar betreurt dat men nu cavalier seul speelt en hierdoor de toekomstplannen voor de site hypothekeert. We steunen de Dilbeekse tennisclubs in hun ambitie om top-tennisinfrastructuur te hebben in onze gemeente en zijn er van overtuigd dat dit mogelijk is door intensieve samenwerking. Denk Dilbeek vraagt dat de club nu even op de rem gaat staan. Met een nieuw gemeentebestuur dat wel wil investeren in multifunctionele vrije-tijdsinfrastructuur, wil Denk Dilbeek dan snel werk maken van de verbindende plannen op de Keperenberg.  

Wil je graag mee weten over de geschiedenis van het dossier en waar er tijd en geld is verloren gegaan? Hieronder vind je een beknopte chronologie.

  • De participatieve opmaak van een masterplan voor Keperenberg start in 2016
  • Eind 2016 nam het toenmalige college, waaronder huidige meerderheidspartij N-VA, de beslissing om uit veiligheidsoverwegingen de sporthal in Itterbeek te sluiten. Een extra stabiliteitsstudie, op vraag van de toenmalige oppositiepartij VLD, bevestigde begin 2017 dat het niet meer veilig was.
  • Eind december 2017 was het masterplan Keperenberg 1 klaar, met grote consensus in Itterbeek tussen de verenigingen. Het intelligent opgebouwde multifunctionele recreatiegebouw, met 4 overdekte tennisterreinen én een instructiezwembad, werd toen geraamd op 12 miljoen € (10 miljoen € zonder zwembad). Voor het niet-zwembad gedeelte wordt gerekend aan een kostprijs van 1550€/m². Het compacte gestapelde ontwerp heeft een beperkte voetafdruk en zit deels in de helling waardoor de ruimtelijke impact beperkt wordt en het heel energiezuinig is en dus goedkoper in exploitatie dan versie 2. Start bouw in 2020 is haalbaar en de financiële rente staat gunstig.
  • Het studiebureau kreeg in 2018 de vervolgopdracht om alvast een multifunctionele speelplaats uit te tekenen (met o.a. extra tennisruimte buiten de schooluren). Het ontwerp van het recreatiegebouw kan nog niet worden opgestart, omdat, na de gekende overloperij, de toenmalige VLD-oppositie dit tegenhoudt.
  • Eind 2018: er is een nieuwe coalitie N-VA-VLD die in haar bestuursakkoord belooft “een snelle doorstart van het masterplan na een evaluatie op korte termijn”. 5 jaar later is er nog niets gebeurd.   
  • De  huidige coalitie heropent begin 2019, ondanks het geroep voor de verkiezingen, de sporthal niet maar beslist om ze af te breken midden 2021. Zo veilig was het dan toch niet.
  • De huidige coalitie beslist in 2019 om de oefening van het masterplan nog is opnieuw te doen met een nieuw studiebureau en nog een hele reeks zijstudies en schadevergoedingen voor afgebroken opdrachten (o.a. van de multifunctionele speelplaats).
  • Eind 2021 keurt de huidige coalitie een Masterplan 2 goed op de gemeenteraad. De raming voor een kleiner recreatiegebouw zonder zwembad en met een overdekt tennisterrein minder komt nu op bijna 10mio. Minder voor hetzelfde geld. Alleen is de gebruikte kostprijs/m², 1430€/m², zelfs lager dan in 2017 en dus niet (meer) realistisch. De bouwprijzen exploderen en ook de financiële rente stijgt sterk. Elk jaar uitstel drijft de kostprijs op. Het wordt dus minder voor veel meer geld. 
  • Eind 2023, na nog eens 2 jaar getreuzel, neemt het college de beslissing die ingaat tegen haar eigen masterplan 2 (zie hierboven). De bouw van het recreatiegebouw staat nog nergens en kan niet meer op een intelligente manier gebeuren. In masterplan 2 zou de tennishal, aansluitend op het recreatiegebouw immers enkele meters dieper in de helling worden ingepland, net als het recreatiegebouw. De tennisclub zal eindigen met minder dan in masterplan 1 (toen 4 overdekte tennisterreinen) voor meer geld (totale investeringskost voor het gehele project én exploitatie/energiekosten).
  • Ook investeringen in andere sporthallen schuiven verder op in de tijd. Volgens de timing van masterplan 1, zouden we nu aan de slag zijn met de plannen voor Caerenbergveld.